TOP
漢孝和皇帝諱肇,字始,肅宗四子也,母梁貴人,建初四年生。
肅宗早崩,肇以太子嗣,年僅十歲。竇太後臨朝,以弟竇憲為大將軍。憲擅政害義,竇氏有罪,太後護之,帝日恨之。永元三年,憲大破北匈奴,以功高圖帝位,帝覺之。永元四年六月廿三,帝以中常侍加鉤盾令鄭眾計殺憲。時憲與鄧疊班師還都,帝詔大鴻臚持節親迎於郊,縞賞三軍。憲入城,帝命諸將屯衛南北宮,捕憲黨,下獄誅。收憲大將軍印,改封冠軍侯,命就國,令其自殺。班固附憲,死獄中,《漢書》未成,乃命曹大家、馬續完之。
竇氏既亡,眾功居首,晉大長秋,封剿鄉侯。帝以眾一心王室,不事豪黨,信用之,眾始擅國政。
十二年《說文解字》成,未獻。
十七年,蔡倫獻紙。元興元年十二月廿二帝崩,葬慎陵。鄧皇後立次子隆為皇帝。
帝生子多早夭,以左右害之,故隆養於民間。長子勝有痼疾,不立。嘗立廟號穆宗,初平間除。
家屬[纂]

父 漢肅宗孝章皇帝
母 梁貴人
養母 漢章德皇後
妻 漢孝和陰皇後
妻 漢和熹皇後
後漢書不載母氏
子 漢平原懷王 勝
子 漢孝殤皇帝 隆
女 漢脩武長公主 保
女 漢共邑公主 成
女 漢臨潁公主 利
女 漢聞喜公主 興
餘皆早夭,或隱於民間,不載。紀曰有十數。